Reservation
1
Pick up
--
--
Drop off
--
--
2
Type
--
Addons
--
3
Your information
--
Payment information
--

Checkout

Car

Please select your vehicle

Rate

-- -- --

Add-ons

-- -- --
Estimated total --

USLOVI NAJMA:

| Vozač: Vozač rent a car-a mora biti star najmanje 21 godinu i da poseduje važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine.

| Depozit: Depozit se odredjuje na osnovu duzine najma vozila i u zavisnosti od grupe vozila. Depozit moze biti gotovinski ili preko kreditne kartice.

| Kilometraža: Kilometraža je ograničena na 200 km po danu. Neogranicena kilometraza po dogovoru.

| Gorivo: plaća korisnik. Ako korisnik vrati rent a car vozilo sa manjom količinom goriva nego sto je bilo pri preuzimanju vozila dužan je da nedostajuće gorivo plati po važećim cenama.

| Saobraćajne kazne: koje je skrivio korisnik dužan je da ih plati.

| Dostava vozila: Nudimo uslugu dostave i preuzimanja vozila po vašoj želji.

| Noćna isporuka/prijem vozila: 00-24h

| Pranje vozila: Ukoliko korisnik vrati iznajmljeno vozilo prljavo biće mu naplaćeni troškovi pranja 5€ za normalno zaprljano vozilo ili 40€ za jako zaprljano vozilo kojem je potrebno uraditi dubinsko pranje.

| Prelazak granice: Posebni uslovi najma primjenjuju se za putovanja van granica Republike Srbije. Ulazak u pojedine zemlje nije moguć, što je naznačeno prilikom iznajmljivanja vozila. Prelazak preko granice nije dozvoljen za sledeće zemlje: Albanija, Turska i bivše Sovjetske republike.

| Korišćenje vozila: Korisnik je dužan vodi računa o rent a car vozilu i da u slučaju problema obavesti rent car agenciju. Nije dozvoljena vožnja van puta, trkanje, šlepanje drugih vozila, pozamljivanje rent a car vozila drugom licu i prepravke na rentacar vozilu.

| Obavezno osiguranje: Sva vozila Twiga Rent a Car su osigurana za štete prema trećim licima, u skladu sa zakonom Republike Srbije. Na taj način, stranke su zaštićene od bilo kakvih zahteva trećih lica.

| Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju, slobodno nas kontaktirajte.

ODREDBE I USLOVI UGOVORA O NAJMU

Zaključeni između TWIGA car rental d.o.o. (u daljem tekstu TWIGA car rental d.o.o.) i korisnika vozila (u daljem tekstu korisnik)

Član 1.

TWIGA car rental d.o.o. daje korisniku na korišćenje vozilo pod Odredbama i Uslovima utvrđenim ovim Ugovorom, primenljivim cenovnikom, našim Informacijama o najmu i Uputstvom o postupanju korisnika u slučaju saobraćajne nezgode i ostalim pravilima.

Član 2.

Korisnik se svojim potpisom saglasio sa ovim Ugovorom i cenovnikom i obavezuje se :

a) da je iznajmljeno vozilo preuzeo shodno zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima,

b) da je uz vozilo primio dokumenta za vozilo, ključeve za vozilo, svu obaveznu opremu i pribor, kao i dodatnu opremu I pribor naveden u ugovoru,

c) da iznajmljeno vozilo nakon završenog najma vrati na mesto i u roku utvrđenom ovim Ugovorom, odnosno pre istek najma, odmah na zahtev TWIGA car rental d.o.o. -a,

d) da odmah prekine vožnju ako se za vreme najma dogodi kvar na kilometar satu i odmah obavesti TWIGA car rental d.o.o.,

e) da iznajmljeno vozilo neće koristiti u nedozvoljene svrhe (za vršenje krivičnih dela, carinskih, deviznih i drugih prekršaja, kao i drugih nedozvoljenih radnji) za obuku vozača, za rentiranje trećim licima, prevoz tereta ili vuču drugih vozila ili prikolica i za sudelovanje u auto sportskim priredbama, niti pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava. Ukoliko korisnik postupi suprotno ovoj tački, nadoknadiće bez odlaganja TWIGA car rental d.o.o. -u pričinjenu štetu u punom iznosu,

f) da će iznajmljeno vozilo koristiti samo za sopstvene potrebe i vozilom upravljati korisnik ili lice koje ispunjava sve uslove i navedeno je u Ugovoru. Materijalna odgovomost ovih lica je solidarna,

g) da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine niti da vozilom pređe državnu granicu bez prethodno pribavljenog zelenog kartona od strane TWIGA car rental d.o.o. -a. U koliko korisnik pređe državnu granicu bez prethodno dobijenog zelenog kartona u obavezi je da snosi svu materijalnu odgovornost prema TWIGA car rental d.o.o. -u i nadležnim organima države u kojoj se zatekao sa iznajmljenim vozilom za predmetni prekršaj,

h) da bez pismene saglasnosti TWIGA car rental d.o.o. -a ne sme vršiti nikakvu promenu delova, sklopova, uređaja, opreme ili da menja na bilo koji način spoljašnji izgled vozila. Promenjene ili nedostajuće delove korisnik je dužan nadoknaditi TWIGA car rental d.o.o. -u u visini njihove tržišne vrednosti najkasnije na dan vraćanja vozila,

i) da uređaje ili sredstva za obezbeđenje vozila od krađe koja su na raspolaganju obavezno koristi i vozilo zaštiti,

j) da u svako doba omogući kontrolu vozila i dokumentacije ovlašćenom iicu TWIGA car rental d.o.o. -a. k) da vozilo upotrebljava kao dobar domaćin.

Član 3.

Korisnik je u obavezi da ispuni osnovne uslove za najam vozila i to: posedovanje važeće vozačke dozvole, obavezna identifikacija sa ličnom kartom ili pasošem, dokaz o svojstvu korisnika u pravnom licu (ugovor o radu, punomoćje, pečat firme i slično) obavezna platna kartica kao sredstvo obezbeđenja i plaćanja, avansno plaćanj sabranih dana najma. Minimalna dužina najma je 1 dan (24h), tolerisaće se 60 minuta zakašnjenja vraćanja vozila, a potom automatski zaračunavati novi dan najma prema važećem cenovniku. Maksimalna dužina najma je 11 meseci, s tim što TWIGA car rental d.o.o. zadržava diskreciono pravo odlučivanja o dužini najma korisnika vozila.

Član 4.

Korisnik je dužan da pri zaključivanju ugovora akontira utvrđeni novčani iznos i deponuje sva dokumenta i akta iz člana 3 ovog ugovora.

Član 5.

Korisnik prihvata da isplati TWIGA car rental d.o.o. -u:

a) najam vozila i ostale usluge prema važećem cenovniku. Za iznos uplaćene akontacije garantuje se cena najma do visine akontacije,

b) troškove goriva, opravke auto guma i naknada (drumarine, mostarine, trajekta, kazni, parking kazni, taksa i sudskih sporova) padaju na teret korisnika. Ukoliko ih je TWIGA car rental d.o.o. prethodno platio, refundiraće ih od korisnika,

c) povratnu kilometražu kad korisnik vraća iznajmljeno vozilo van ugovorenog mesta vraćanja voziia.

Član 6.

Korisniku se na korišćenje daje tehnički ispravno vozilo, a za sve eventualne tehničke neispravnosti koje nastanu u toku najma korisnik snosi punu odgovornost. Ako prilikom korišćenja vozila dođe do oštećenja motora, pogonskog mehanizma, menjača, kvačila, kartera ili drugog karakterističnog dela (usled nedostatka ulja motor, diferencijal, menjač, sredstva za hlađenje, pregrejanost motora i sl.) ugovorene strane će zajednički, u ovlašćenom servisu, izvršiti defektažu kvara, i utvrditi visinu materijalne štete. Ukoliko je do kvara došlo usled nepažnje korisnika, korisnik je dužan da nadoknadi TWIGA car rental d.o.o. -u pričinjenu materijalnu štetu na vozilu u punom iznosu i izgubljenu dobit zbog nekorišćenja vozila u visini minimalne zarade TWIGA car rental d.o.o. -a prema važećem cenovniku, a najviše 30 dana. U slučaju totalne havarije korisnik je dužan da TWIGA car rental d.o.o. -u nadoknadi izgubljenu dobit od dana havarije do dana zamene havarisanog vozila novim.

Član 7.

U slučaju saobraćajnog udesa, havarije, krađe vozila ili delova ili pogonske neispravnosti vozila korisnik je dužan da ne napušta vozilo dok ga nije obezbedio za preuzimanje od strane TWIGA car rental d.o.o. -a, da sačeka organe MUP-a I obezbedi njihov zapisnik, i da pravilno popuni “Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi”, sem u slučaju pogonske neispravnosti vozila i podnese pismenu izjavu najbližoj poslovnici TWIGA car rental d.o.o. -a. Ukoliko korisnik propusti neke od navedenih radnji i time pričini štetu TWIGA car rental d.o.o. -u, dužan je da pričinjenu štetu nadoknadi u punom iznosu.

Član 8.

Korisnik svojim potpisom potvrđuje da je upoznat da cena najma uključuje osiguranje vozača i lica, obavezno osiguranje, ako je kupljeno osiguranje od krađe i osiguranje od štete sa odgovarajućim učešćem u krađi/šteti, kako stoji u Ugovoru o najmu i Informacijama o najmu. Osiguranje ne pokriva sledeće: štete nastale u unutrašnjosti vozila; štete nastale na šasiji vozila sa donje strane; oštećenje guma i točkova; slomnjen i / ili izgubljen ključ; štete nastale tankanjem pogrešne vrste goriva; štete nastale svesno ili nepažnjom korisnika. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu od korisnika najkasnije u momentu vraćanja vozila

Član 9.

TWIGA car rental d.o.o. ne odgovara za štetu pričinjenu trećim licima nastalu nepropisnom vožnjom korisnika vozila, za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem prtljaga i robe koja se nalazila u ili na vozilu.

Član 10.

Korisnik je dužan da vozilo vrati u ugovorenom roku na ugovorenom mestu. U slučaju potrebe za produženjem najma potpisaće se novi ugovor pošto korisnik izmiri sve obaveze po prethodno zaključenom ugovoru.

Član 11.

U slučaju spora po ovom ugovora strane ugovornice će pokušati da spor reše vansudskim sporazumom, u suprotnom priznaju nadležnost suda u Beogradu.

Član 12.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije.

Član 13.

Uputstvo o postupanju korisnika za slučaj saobraćajne nezgode predstavlja sastavni deo ovog ugovora i korisnik svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa sadržajem istog. Ovaj ugovor je sačinjen u 3 istovetna primerka, 2 za TWIGA car rental d.o.o. i 1 za korisnika.

Uputstvo za postupanje korisnika u slučaju saobraćajne nezgode
POLICIJSKI ZAPISNICI SU OBAVEZNI ZA SVE VRSTE OSIGURANJA!

U koliko korisnik vozila ne obezbedi prisustvo policije odnosno policijski zapisnik i pravilno popunjen “Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi” pun iznos štete i /ili krađe biće naplaćen od korisnika, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja. Policijski zapisnik je neophodno sačiniti i pravilno popuniti “Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi” čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećenona parkingu od strane NN osobe) POSTUPCI u slučaju nesreće, štete i krađe vozila. Klijent je obavezan da postupi na sledeći način: ODMAH da obavesti policiju i TWIGA car rental d.o.o. o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama. Korisnik ne sme upravljati vozilom pod uticajem alkohola, lekova i droga, bez položenog vozačkog ispita za tu kategoriju vozila i bez zelenog kartona za slučaj upravljanja vozilom u inostranstvu. U ovim slučajevima, osiguranje NE VAŽI i klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe. Korisnik ne sme iznajmljeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima tj. licima koja nisu upisana u ugovor o najmu. U ovim slučajevima, osiguranje NE VAŽI korisniku i od istog se naplaćuje pun iznos štete.

POZOVITE NAS
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!